[Infographic] ScrumMaster

ScrumMaster-Infographic

DOWNLOAD

Pragmatic Scrum Tháng 9/2016

Bạn sẽ làm chủ cả lí thuyết và phương pháp vận dụng Scrum vào phát triển sản phẩm và quản trị dự án...

Khóa học online Scrum Essence

Am hiểu nguyên lý phát triển linh hoạt, áp dụng Scrum vào phát triển sản phẩm.

phản hồi

Leave a Reply

Your email address will not be published.