Nexus - Scrum quy mô lớn

Khung làm việc này được đưa ra bởi Ken Schwaber – đồng tác giả Scrum - và Scrum.org, dành cho các sản phẩm/dự án có quy mô lớn từ 3-9 nhóm Scrum, nó được gọi là Nexus. Và bản hướng dẫn định…

Design Sprint là gì?

Design Sprint là một chu trình 5 ngày trong đó trả lời được các câu hỏi quan trọng của kinh doanh thông qua Thiết kế, Tạo mẫu và Kiểm thử ý tưởng với các khách hàng. Được phát triển tại…

Agile Marketing là gì?

Agile Marketing là tư duy và phương pháp mà các nhóm xác định và tập trung sức lực tập thể để hoàn thành những những dự án mang lại nhiều giá trị, đo lượng ảnh hưởng và cải thiện kết…

eduScrum là gì?

eduScrum được phát triển từ khung làm việc Scrum dành cho giáo dục đào tạo ở bậc Trung học/Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp. Scrum là một khung làm việc được mô tả để mọi người…

LeSS là gì?

LeSS là một khung làm việc Agile để mở rộng Scrum cho nhiều nhóm. Khung làm việc này được đúc rút từ những kinh nghiệm của Bas Vodde và Craig Larman trong khi phát triển Agile ở quy mô lớn cho nhiều…