Quản lý công việc hiệu quả với Personal Kanban

Quản lý công việc hiệu quả với Personal Kanban

01/05/2016

Personal Kanban (Kanban cá nhân) là một phương pháp quản lý công việc được đề xuất bởi Jim Benson dựa trên tinh thần của phương pháp Kanban vốn rất nổi tiếng của Lean Production (Sản xuất Tinh gọn).
Video này là một phần của khóa học “Hoàn thành mọi việc với Kanban”: http://hocvienagile.com/agilemindset4u/

Scrum hoạt động như thế nào?

Scrum hoạt động như thế nào?

01/05/2016

Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm được đề cập bao gồm:
Phát triển lặp với nhóm liên-chức năng
Sprint trong Scrum
Quá trình diễn ra một Sprint
Phần tăng trưởng sản phẩm chuyển giao được
Tổng quan về các vai trò, sự kiện và tạo tác trong Scrum

Agile/Scrum là gì?

Agile là gì? Scrum là gì?

01/05/2016

Agile là gì?
Scrum là gì?
Agile và Scrum có phải là một không?
Ai tạo ra Agile?
Ngoài Scrum thì còn có những thứ gì khác?
Agile được định nghĩa ở đâu?
Ý nghĩa của bản tuyên ngôn Agile là gì?
Triết lý của Scrum là gì?
Thuyết thực nghiệm là gì?
Ý nghĩa của ba trụ cột của Scrum: Minh bạch, Thanh tra và Thích nghi là gì?