Định nghĩa Hoàn thành

06/04/2016

Thành quả của Nhóm Phát triển sau mỗi Sprint là Phần tăng trưởng Sản phẩm Có khả năng Chuyển giao được. Tức là những hạng mục trong Product Backlog đã “Hoàn thành”. Tuy nhiên những thành viên khác nhau có cách hiểu khác nhau. Ví dụ cách hiểu về “Hoàn thành” ở một nhóm: Một nhà […]