TDD – Phát triển hướng kiểm thử

07/04/2016

TDD (Test Driven Development – Phát triển Hướng Kiểm thử) là một phương pháp phát triển phần mềm mà các hoạt động lập trình, kiểm thử và thiết kế được đan xem vào nhau. Quy tắc của TDD: Viết một kiểm thử đơn vị để mô tả một mặt của chương trình, kiểm thử vừa viết […]