3 trụ cột của Scrum

01/06/2016

Ba trụ cột (hay ba chân) của Scrum là Tính minh bạch, Sự thanh tra và Sự thích nghi. Đây chính là phần lõi của khung làm việc Scrum, thiếu bất cứ trụ cột nào trong số này đều khiến khung Scrum không còn hoạt động đúng nữa. Scrum có thể được nhìn nhận như […]

Quy trình thực nghiệm

06/04/2016

Quy trình thực nghiệm (empirical process) là quy trình mà kế hoạch và hành động dựa trên kinh nghiệm, không dựa trên yếu tố tiên lượng. Để quy trình thực nghiệm phát huy tác dụng, những tính chất sau phải được đảm bảo: Minh bạch (transparency) Thanh tra (inspection) Thích nghi (adaptation) Những tính chất này […]