Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt

06/04/2016

Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (gọi tắt là Tuyên ngôn Agile) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện. Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao: CÁ NHÂN VÀ TƯƠNG TÁC hơn là quy trình và công cụ PHẦN MỀM CHẠY TỐT hơn là […]