Posts

User Story là gì, cách tạo story user

User Story là một tài liệu sơ giản về yêu cầu sản phẩm với góc nhìn người dùng. Thông thường, User Story do khách hàng, hoặc đại điện của khách hàng viết, tuy nhiên nếu có sự cộng tác của Nhóm Phát triển thì nhóm và khách hàng sẽ có sự chia sẻ hiểu biết về sản phẩm tốt hơn.

Với những nhóm dùng bảng vật lý thì User Story được viết trên các thẻ nhỏ hoặc trên các miếng giấy dán. Nhóm có thể dán các thẻ này lên bảng như những hạng mục của Product Backlog.

User story có định dạng:

 <người dùng cụ thể/vai trò> ,

tôi muốn <làm gì đó>

để <phục vụ mục đích nào đó>

User story nên theo mô hình 3C:

 • Card (Thẻ): Thông thường, User Story được viết trên một thẻ nhỏ. Điều đó có nghĩa là nó thường ngắn để có thể viết trên một thẻ. Nếu bạn có viết trên một hệ thống khác như Trello, Jira, Assembla hoặc Redmine cũng nên giữ nó ngắn.
 • Conversation (Trao đổi): Story là những câu truyện giữa khách hàng và Nhóm Phát triển. Do đó chi tiết của User Story được làm rõ thông qua các cuộc trao đổi (nên là trực tiếp) với khách hàng. Nội dung của User Story sẽ ngày càng cụ thể tuy thuộc vào độ ưu tiên của nó (nếu ưu tiên cao, cần làm sớm thì sẽ có nọi dung chi tiết, nếu ưu tiên thấp thì chỉ chứa nội dung chung).
 • Confirmation (Xác nhận): User Story có tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) để khách hàng suy nghĩ cụ thể về yêu cầu và Nhóm Phát triển có thể hiểu yêu cầu rõ hơn và xác nhận được khi nào sản phẩm hoàn thành.

User story cũng nên tuân theo các tiêu INVEST:

 • Independent (Độc lập): Độc lập với các User Story khác. Điều này giúp Product Owner tự do thay đổi thứ tự của nó trong Product BacklogNhóm Phát triển dễ dàng phát triển.
 • Negotiable (Thương lượng được): Tính đàm phán được giúp cho Nhóm Phát triểnProduct Owner cùng nhau xây dựng nội dung chi tiết và phụ hợp hơn cho những thay đổi trong tương lai. Nếu không có tính năng này thì việc thích nghi với sự thay đổi gặp khó khăn.
 • Valuable (Có giá trị): User Story phải có giá trị với khác hàng. Những người làm kỹ thuật có thể thấy việc làm khung làm việc, cơ sở dữ liệu hoặc thiết kế là quan trọng. Tuy nhiên với khách hàng thì không. Điều này rất lưu ý với những Product Owner có nền tảng kỹ thuật, có thể họ sẽ biết Agile thành một mô hình phát triển Waterfall trá hình!
 • Estimable (Ước lượng được): Một User Story tốt có thể ước lượng được mặc dù không cần chính xác. Những User Story lớn hoặc không rõ ràng thường khó để ước lượng. Khả năng ước tính được giúp nhóm ước lượng tốt hơn công việc sẽ làm và cả kế hoạch phát hành. Rõ ràng điều này phụ thuộc vào khả năng của nhóm.
 • Testable (Kiểm thử được): Nếu nhóm phát triển biết như thế nào là User Story đó hoàn thành – có thể kiểm thử được rõ ràng thì họ có thể hiểu rõ hơn công việc của mình, ít gây hiểu nhầm. Các mô hình phát triển BDD hoặc ATDD có giá trị vì yêu cầu có thể kiểm thử được.

Ước tính linh hoạt là gì, như thế nào?

Ước tính linh hoạt (agile estimation) là ước tính tương đối giữa các hạng mục khác nhau. Ước tính linh hoạt không phải để đưa ra các con số chính xác về công sức để hoàn thành mỗi hạng mục như 2 ngày hay 18 giờ.

Ví dụ, dự án phát triển website có các hạng mục sau phải hoàn thành là: đăng nhập, đăng ký và lấy lại mật khẩu:

 • Nhóm chọn tính năng đăng nhập là nhỏ và rõ ràng nhất, nên họ cho tính năng đăng nhập 1 điểm.
 • Nhóm cho rằng tính năng đăng ký cần công sức gấp 3 lần tính năng đăng nhập, nên họ cho tính năng đăng ký 3 điểm.
 • Nhóm cho rằng tính năng lấy lại mật khẩu tốn nhiều công sức hơn đăng nhập (1 điểm), nhưng ít hơn đăng ký (3 điểm), nhóm cho tính năng lấy lại mật khẩu 2 điểm.

Ước tính linh hoạt thường được thực hiện bởi nhóm, làm việc dựa trên sự đồng thuận và cố gắng để mỗi thành viên đưa ra suy nghĩ độc lập giúp nhóm có cái nhìn đa chiều hơn. Sử dụng planning poker là một cách phổ biến để đạt được những tiêu chí trên.

Khi ước lượng linh hoạt dùng planning poker, mỗi thành viên có một bộ bài. Khi nhóm ước lượng cho một hạng mục, tất cả thành viên suy nghĩ như ví dụ trên để ước tính và tất cả đồng loạt lật con bài để thống báo quyết định của mình. Nếu các con số đồng nhất hoặc thỏa mãn tiêu chí về sự đồng thuận thì hạng mục đó đã được ước lượng xong. Nếu các con số khác nhau nhiều thì người đưa con số khác biệt nhất (hoặc một người cho cao nhất và một người cho ít nhất) giải thích suy nghĩ của mình, sau đó nhóm lại thực hiện việc chơi bài tới khi đạt được sự đồng thuận. Quá trình giúp nhóm không chỉ ước lượng được các hạng mục mà còn giúp họ hiểu về các hạng mục cũng cách triển khai nó để giảm thiểu rủi ro.

BDD – Phát triển hướng hành vi là gì

BDD (Behaviour Driven Development – Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau:

 • Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story để biết được giá trị kinh doanh của mỗi user story.
 • “Tư duy từ ngoài vào”, tức là chỉ cài đặt những hành vi mang lại giá trị kinh doanh để giảm thiểu lãng phí.
 • Mô tả hành vi theo một loại ngôn ngữ mà cả chuyên gia nghiệp vụ, kiểm thử viên và nhà phát triển có thể giao tiếp được với nhau.

Có nhiều nền tảng khác nhau hỗ trợ ở những ngôn ngữ khác nhau như:

ATDD – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận là gì

ATDD (Acceptance Test Driven Development – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận) là một phương pháp phát triển tương tự như TDD. ATDD sử dụng những kiểm thử chấp nhận tự động. Trong trường hợp lý tưởng thì khách hàng hoặc PO hoặc chuyển gia nghiệp vụ là người viết các kiểm thử chấp nhận và nhóm phát triển chỉ cần vượt qua các kiểm thử này để hoàn thành sản phẩm.

ROI là gì?

ROI (Return On Invest) là tỷ suất hoàn vốn đầu tư hoặc tỷ lệ lợi nhuận. ROI được tính bằng tỉ lệ lợi nhuận ròng so với vốn đầu tư.

ROI = (Doanh thu – Chi phí) / Chi phí