Các vai trò trong Scrum

06/04/2016

Các vai trò trong Scrum là những cá nhân hoặc nhóm tham gia vào trong quá trình vận hành Scrum. Mỗi vai trò có những mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu khác nhau. Trong Scrum có 3 vai trò chính: Product Owner: Là người chịu trách nhiệm về sự thành công của sản phẩm đang được phát […]