PSM1 Practice Exam - Luyện thi PSM1

Bài tập này giúp bạn làm quen và luyện tập trước khi thi lấy PSM1 (scrum.org). Với 70 câu hỏi bằng tiếng Anh, bạn có thể luyện tập với số lần tùy ý và kiểm tra lại kết quả của mình.

Với PSM1 bạn sẽ có 60 phút với 80 câu hỏi (tương tự như trong bài luyện  tập này), điểm đạt là 85% số điểm tối đa trở lên. Kết quả thi sẽ được gửi vào email của bạn.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào…

You must specify a text.
You must specify an email address.