Case study-Zonmob

Là công ty phát triển và phát hành game 30 nhân viên, mong muốn giảm 30% thời gian phát triển game, chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty, nhóm được tư vấn phát triển dòng game thủ thành: Tower Defense

Case study-NTQ

Xem cách chúng tôi đã đào tạo và huấn luyện các doanh nghiệp toàn áp dụng Agile để gia sự linh hoạt, cải thiện năng suất, tăng năng suất, cải thiện sự gắn bó đội ngũ – động lực làm việc. Chúng tôi đã và đang làm việc với các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, viễn thông, game, công ty sản phẩm, phần cứng, bán hàng và outsourcing

Chuyên viên Tư vấn Bán hàng - Tháng 4/2018

Học viện Agile được thành lập 2015 với các giá trị cốt lõi là hạnh phúc, tình bằng hữu, đổi mới và kỷ luật. Học viện Agile định ví mình là tổ chức tiên phong trong việc nâng tầm năng…