Agile Marketing là gì?

Agile Marketing là tư duy và phương pháp mà các nhóm xác định và tập trung sức lực tập thể để hoàn thành những những dự án mang lại nhiều giá trị, đo lượng ảnh hưởng và cải thiện kết quả cũng một cách liên tục.

Tham khảo thêm: http://www.agilemarketing.net/what-is-agile-marketing/