CD – Continuous Deployment

Triển khai Liên tục (CD) được coi như phần mở rộng của Tích hợp Liên tục (CI).

CD là kĩ thuật này được sử dụng để giảm thiểu thời gian chờ, khoảng thời gian mà người dùng thật sự được sử dụng phần mềm với những mã nguồn mới nhất được viết bởi nhà phát triển. Giống như CI, kĩ thuật này được triển khai với sự trợ giúp của một loạt các công cụ tự động.