CD – Continuous Deployment

Triển khai Liên tục (CD) được coi như phần mở rộng của Tích hợp Liên tục (CI).

Sử dụng CD giúp giảm thiểu thời gian chờ, khoảng thời gian mà người dùng thật sự được sử dụng phần mềm với những mã nguồn mới nhất được viết bởi nhà phát triển. Giống như CI, kĩ thuật này được triển khai với sự trợ giúp của nền tảng hạ tầng.

Cần có thiết bị đo đạc để đảm bảo rằng bất kỳ đề xuất nào dẫn tới việc giảm chất lượng được loại bỏ khỏi quá trình triển khai hoặc trả ngược lại các tính năng mới và kích hoạt sự can thiệp của con người.