Định nghĩa Hoàn thành

Thành quả của Nhóm Phát triển sau mỗi SprintPhần tăng trưởng Sản phẩm Có khả năng Chuyển giao được. Tức là những hạng mục trong Product Backlog đã “Hoàn thành”. Tuy nhiên những thành viên khác nhau có cách hiểu khác nhau. Ví dụ cách hiểu về “Hoàn thành” ở một nhóm:

 • Một nhà phát triển mới vào nghề: đã lập trình xong, tính năng chạy được
 • Một nhà phát triển có 2 năm kinh nghiệm có thêm: mã nguồn đã được kiểm tra chéo
 • Một nhà phát triển dày dặn có thêm: được tích hợp, vượt kiểm thử chấp nhận người dùng và vượt qua kiểm thử hồi quy.
 • Product Owner  có thêm: có hướng dẫn sử dụng.

Khái niệm “Hoàn thành” ở đây không giống nhau, làm cho thông tin không trong suốt trong nhóm. Định nghĩa Hoàn thành giúp cho cả nhóm hiểu như nhau về những hạng mục công việc cần làm để hoàn thành mỗi hạng mục trong Product Backlog.

Định nghĩa Hoàn thành tăng trưởng cùng với khả năng của Nhóm và ngày càng đảm bảo chất lượng sản phẩm cao hơn.

Ví dụ ban đầu nhóm chưa có khả năng làm kiểm thử hồi quy tự động thì trong định nghĩa hoàn thành có thể chỉ là:

 • Tính năng chạy được
 • Mã nguồn được kiểm tra chéo theo tiêu chuẩn mã nguồn
 • Vượt qua kiểm thử chấp nhận người dùng

Sau khi nhóm đã có khả năng thực hiện kiểm thử hồi quy tự động thì nhóm có thể mở rộng Định nghĩa Hoàn thành để tăng chất lượng sản phẩm:

 • Tính năng chạy được
 • Mã nguồn được kiểm tra chéo theo tiêu chuẩn mã nguồn
 • Vượt qua kiểm thử chấp nhận người dùng
 • Vượt qua tất cả kiểm thử hồi quy

Khái niệm “Hoàn thành” của nhóm có thể khác với khái niệm “Có thể Bàn giao được” của Product Owner do nhiều nguyên nhân như Nhóm Phát triển thiếu bộ kỹ năng hoặc quy trình tổng thể của tổ chức. Tuy nhiên hai khái niệm này càng gần nhau thì sẽ gia tăng tính minh bạch trong phát triển và giảm thiểu chậm trễ cũng như rủi ro.