Hệ thống Tích hợp Liên tục

Hệ thống Tích hợp Liên tục là một hệ thống được xây dựng để triển khai Tích hợp Liên tục (CI – Continuous Integration). Hệ thống này bao gồm một số thành phần và cấu hình khác nhau. Đầu vào của hệ thống này chính là mã nguồn riêng lẻ từ các nhà phát triển, đầu ra của hệ thống là một phiên bản hợp nhất của sản phẩm và các báo cáo, phản hồi và lỗi phát sinh nếu có.

ci-he-thong-tich-hop-lien-tuc