Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint (sprint goal) là bản tóm tắt những mục tiêu của sprint, lý tưởng nhất nó có một nội dung cô đọng.

Mục tiêu Sprint giúp cho Nhóm Phát triển có thể linh hoạt trong những phạm vi liên quan đến những hạng mục mà thực tế họ có thể chuyển giao được. Mặc dù họ có thể phải loại bỏ một số hạng mục (do Sprint được đóng khung thời gian), nhưng họ vẫn cần phải cam kết chuyển giao thứ gì đó thấy được và đã “hoàn thành” như trong tinh thần của Mục tiêu Sprint.