Nexus – Scrum quy mô lớn

Khung làm việc này được đưa ra bởi Ken Schwaber – đồng tác giả Scrum – và Scrum.org, dành cho các sản phẩm/dự án có quy mô lớn từ 3-9 nhóm Scrum, nó được gọi là Nexus. Và bản hướng dẫn định nghĩa chi tiết cách làm được đăng tải trên Scrum.org.