Scrum of Scrums

Scrum of Scrums (Scrum của các Scrum) là một kỹ thuật để triển khai Scrum cho những nhóm lớn (hơn mười người), bằng việc chia các nhóm thành những đội Agile gồm từ 5-10 thành viên. Sau mỗi buổi Scrum Hằng ngày của nhóm con, các đội Agile cử một thành viên làm “đại sứ” để tham dự Daily meeting với các đại sứ đến từ các đội Agile khác, được gọi là Scrum of Scrums.

Tùy thuộc vào bối cảnh, các đại sứ có thể là thành viên đội phát triển, hoặc ScrumMaster của nhóm con, hay thậm chí là người quản lý của mỗi nhóm con đó.

Scrum of Scrums tiến hành như một buổi Scrum Hằng ngày bình thường, và các đại sứ thay mặt cho đội của mình tiến hành báo cáo những thứ đã hoàn thành, những thứ sẽ làm tiếp theo và các trở ngại. Việc giải quyết các trở ngại được kỳ vọng tập trung vào các thách thức trong việc phối hợp giữa các đội; các giải pháp có thể đòi hỏi phải phù hợp với giao tiếp giữa các đội, các ranh giới trách nhiệm đã thương lượng, v.v..

Scrum of Scrums sẽ theo dõi các hạng mục này thông qua một backlog riêng, đây là nơi trình bày các hạng mục góp phần cải thiện sự phối hợp giữa các nhóm con.