ScrumMaster

ScrumMaster là người đảm bảo sự vận hành tốt của Nhóm Scrum, hướng đến kết quả sản xuất tốt nhất bằng cách tuân thủ nguyên lý, các kỹ thuật và quy tắc của Scrum. ScrumMaster không phải là người quản lý, cũng không phải là lãnh đạo của Nhóm. Thay vào đó, ScrumMaster là người phục vụ Nhóm. ScrumMaster làm tất cả những gì trong thẩm quyền phục vụ Product Owner, Nhóm Phát triển, và Tổ chức đi đến thành công.

ScrumMaster phục vụ Product Owner thông qua một số công việc như:

 • ScrumMaster giúp Product Owner tìm kiếm các kĩ thuật quản lý Product Backlog hiệu quả.
 • ScrumMaster giúp Nhóm Scrum hiểu sự cần thiết của việc đảm bảo các hạng mục Product Backlog rõ ràng và súc tích.
 • ScrumMaster giúp Product Owner hiểu việc lên kế hoạch cho sản phẩm trong môi trường thực nghiệm.
 • ScrumMaster đảm bảo rằng Product Owner hiểu cách bố trí Product Backlog sao cho giá trị đạt được lớn nhất.
 • ScrumMaster giúp Product Owner hiểu rõ và thực hành sự linh hoạt.
 • ScrumMaster hỗ trợ cho các sự kiện Scrum khi cần thiết hoặc được yêu cầu.

ScrumMaster phục vụ Nhóm Phát triển thông qua một số công việc như:

 • ScrumMaster huấn luyện Nhóm Phát triển cách tự tổ chức và làm việc liên chức năng.
 • ScrumMaster giúp đỡ Nhóm Phát triển để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
 • ScrumMaster loại bỏ các rào cản trong quá trình làm việc của Nhóm Phát triển.
 • ScrumMaster hỗ trợ cho các sự kiện Scrum khi cần thiết hoặc được yêu cầu.
 • ScrumMaster huấn luyện Nhóm Phát triển trong trường hợp tổ chức/công ty chưa có hiểu biết và ứng dụng đầy đủ về Scrum.

ScrumMaster phục vụ Tổ chức thông qua một số công việc như:

 • ScrumMaster dẫn dắt và huấn luyện tổ chức trong việc áp dụng Scrum.
 • ScrumMaster lập kế hoạch triển khai Scrum trong phạm vi tổ chức.
 • ScrumMaster giúp đỡ nhân viên và các bên liên quan hiểu và triển khai phát triển sản phẩm theo mô hình Scrum và thực nghiệm.
 • ScrumMaster tạo ra sự thay đổi làm tăng năng suất của Nhóm Scrum.
 • ScrumMaster làm việc với các Scrum Master khác để gia tăng hiệu quả của việc áp dụng Scrum trong tổ chức của mình.

Trọng tâm công việc của ScrumMaster thay đổi theo từng giai đoạn, như được mô tả trong hình sau:

scrum master focus

Ở giai đoạn đầu thì trọng tâm công việc của ScrumMaster tập trung phục vụ Nhóm Phát triển và Product Owner. Khi Nhóm Scrum đã đi vào hoạt động tốt thì ScrumMaster có thể an tâm và dần dần chuyển trọng tâm sang các đối tượng khác là Tổ chức và Các kỹ thuật phát triển.

Để trở thành một ScrumMaster tốt thì cần có một số điều kiện sau:

 • ScrumMaster cần làm việc toàn thời gian để phục vụ Nhóm Phát triển, Product Owner và Tổ chức cả trong các công việc hiện tại cũng như định hướng lâu dài trong quá trình phát triển.
 • ScrumMaster cần am hiểu Scrum. Nếu không, làm sao để có thể trở thành người giảng dạy, hướng dẫn, thực thi và bảo vệ Scrum?
 • ScrumMaster cần có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • ScrumMaster cần rèn luyện kỹ năng và các phương pháp đào tạo để giảng dạy nhóm về Scrum cũng như về các kỹ thuật phát triển.
 • ScrumMaster cần có tinh thần học tập và cải tiến liên tục, bao gồm cả việc củng cố kiến thức và kỹ năng cho bản thân cũng như tạo môi trường học tập liên tục trong Nhóm và Tổ chức.
 • ScrumMaster có thể xuất thân từ nền tảng kỹ thuật hoặc không. Nhưng ScrumMaster kỹ thuật thì thường có nhiều thuận lợi hơn.