Story mapping

Story mapping là việc sắp xếp các User story theo hai khía cạnh độc lập. “Bản đồ” sắp xếp các hoạt động của người dùng theo trục hoành với trật tự thô về độ ưu tiên (hoặc “trật tự mà bạn sẽ mô tả các hành động để giải thích hành vi của hệ thống”). Dọc theo trục tung là sự gia tăng về độ phức tạp của việc triển khai.

Do một story map được sắp xếp, dòng đầu tiên trình bày một “walking skeleton” (kiến trúc căn bản), một bộ khung nhưng là một phiên bản sản phẩm có thể sử dụng được. Làm việc các hàng kế tiếp sẽ làm nổi bật lên sản phẩm với chức năng bổ sung.

Ví dụ về một Story Mapping: Budget Traveller