Tự tổ chức

Tự tổ chức (self-organized)có nghĩa là nhóm có khả năng và thẩm quyền để định hướng và đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa là nhóm có toàn quyền trong việc lựa chọn công cụ, kỹ thuật và cách thức để hoàn thành công việc. Không ai có quyền yêu cầu nhóm tự tổ chức phải làm theo một cách nhất định để hoàn thành mục tiêu của họ. Song song với đó, tính cam kết và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm cũng cao hơn rất nhiều so với khi nhóm được tổ chức theo mô hình ra lệnh-điều khiển.

Tính chất tự-tổ chức của Nhóm Phát triển trong Scrum được thể hiện ở một số điểm:

  • Không có chức danh quản lý nhóm. Không có một cá nhân chịu trách nhiệm quản lý nhóm.
  • Nhóm Phát triển tự lựa chọn và quyết định số lượng các hạng mục Product Backlog sẽ làm trong từng Sprint.
  • Nhóm Phát triển tự ước lượng khối lượng công việc cho từng hạng mục.
  • Nhóm Phát triển tự theo dõi tiến độ công việc của mình.
  • Tất cả các công việc đều được “sở hữu” bởi tập thể nhóm mà không được gán cho bất cứ cá nhân nào. Do vậy, cho dù kết quả công việc tốt hay xấu thì nó cũng thuộc trách nhiệm của toàn bộ nhóm chứ không phải của riêng một ai.

Để việc tự-tổ chức được diễn ra với hiệu quả cao thì nhóm nên là liên chức năng.

Nhóm Scrum hoặc Nhóm phát triển trong Scrum là các ví dụ của nhóm tự tổ chức.