fbpx

Các tài liệu chia sẻ

 • Danh mục kiểm tra của ScrumMaster
 • Danh mục kiểm tra của Product Owner
 • Team Canvas
 • SMART Rubric
 • Danh mục kiểm tra Lập kế hoạch Sprint
 • Danh mục kiểm tra Sơ kết Sprint
 • Danh mục kiểm tra Cải tiến Sprint
 • Các kỹ thuật Cải tiến Sprint
 • Product Backlog template
 • Sprint Backlog template
 • Burndown chart sample
 • Planning Poker

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)