Các danh mục kiểm tra

Đối với những nhóm mới áp dụng Scrum, các vai trò và công việc trong Scrum là khá mới. Để giúp cho các bạn dễ dàng bắt đầu và biết được công việc cụ thể của mình trong từng thời điểm, hãy sử dụng các danh mục kiểm tra được đính kèm sau đây như một gợi ý và hướng dẫn cơ bản nhất.

 • Danh mục kiểm tra Product Owner
 • Danh mục kiểm tra ScrumMaster
 • Danh mục kiểm tra Lập kế hoạch Sprint
 • Danh mục kiểm tra Sơ kết Sprint
 • Danh mục kiểm tra Cải tiến Sprint

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại (*)