Danh mục kiểm tra Cải tiến Sprint

Cải tiến Sprint là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint, ngay sau buổi Sơ kết Sprint và trước phiên Lập kế hoạch Sprint tiếp theo. Mục đích của sự kiện này là để cải thiện cách làm việc cho hiệu quả hơn và thú vị hơn sau mỗi Sprint.

Tài liệu hướng dẫn Scrum ghi 'Mục đích của hoạt động Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective) là để: 1. Thanh tra Sprint vừa rồi đã diễn ra như thế nào trên các phương diện con người, quan hệ, quy trình và công cụ; 2. Nhận diện trình tự và sắp xếp các thứ đã làm tốt, và những thứ cần phải cải tiến; 3. Lập một kế hoạch cải tiến cách làm việc của Nhóm Scrum'.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)