Danh mục kiểm tra Lập kế hoạch Sprint

Một Sprint bắt đầu bằng buổi Lập kế hoạch Sprint để xác định Mục tiêu Sprint và lên kế hoạch các công việc cần thực hiện. Sự kiện này được chia làm hai phần: Phần thứ nhất để lựa chọn các công việc cần làm trong Sprint và Phần thứ hai để quyết định cách thức hoàn thành các công việc đã lựa chọn trước đó.

Toàn bộ buổi Lập kế hoạch Sprint sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi:

  • Mục tiêu của Sprint này là gì?
  • Sprint này phải chuyển giao cái gì?
  • Làm sao để đạt được điều đó?

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)