Danh mục kiểm tra Sơ kết Sprint

Buổi Sơ kết Sprint sẽ được tiến hành khi thời gian triển khai Sprint đã hết để kiểm tra phần tăng trưởng đạt được trong Sprint vừa qua. Đây là một hoạt động thanh tra và thích nghi đối với sản phẩm đang được xây dựng. Kết thúc buổi Sơ kết Sprint lộ trình sản phẩm và Product Backlog có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình phát triển mới.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)