Chính sách bảo mật

Học viện Agile thuộc Công ty Cổ phần Agilead Global cung cấp Dịch vụ tư vấn, đào tạo, huấn luyện các kỹ năng quản trị hiện đại cho cá nhân và tổ chức thông qua website hocvienagile.com.

Tài liệu này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ của Học viện Agile, bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng chúng để hỗ trợ và triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn ngừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào và / hoặc sử dụng các quyền như được nêu trong Phần 7 bên dưới.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này để nhận được những cập nhật mới nhất nhằm đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

Những thông tin sẽ được thu thập

Sau đây là những thông tin chúng tôi thu thập:

 • Các địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Các số điện thoại
 • Thông tin cơ quan/tổ chức
 • Vị trí công việc

Mục đích thu thập các thông tin trên

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các thông tin cần thiết để khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của Học viện Agile.
 • Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng và xử lý các khiếu nại và các phản hồi của khách truy cập.
 • Cá nhân hóa dịch vụ: Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu được thu thập để có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về khách hàng và từ đó cải thiện dịch vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa trong các khía cạnh tư vấn, đào tạo và huấn luyện.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: Theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

Bên thứ ba có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết;
 • Chúng tôi sử dụng đồng thời các biện pháp sao lưu thủ công và các biện pháp sao lưu tự động do nhà cung cấp dịch vụ máy chủ cung cấp;
 • Các dịch vụ triển khai trên hocvienagile.com và các tên miền con đều được thực hiện thông qua giao thức web có mã hóa (HTTPS).

Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thực hiện việc cập nhật thông tin nếu có sai sót, thay đổi.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Hiệu lực

Chính sách bảo mật thông tin có hiệu lực từ 01/04/2021.