GIỚI THIỆU

OKR là một phương pháp luận mạnh mẽ cho việc lập kế hoạch và vận hành trong các tổ chức hiện đại. Để triển khai OKR thành công, tổ chức cần phải tính đến các tham số về văn hóa, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, phong cách quản trị cũng như các hệ thống quản trị hiện thời. Ngoài ra, đội ngũ từ lãnh đạo tới nhân viên cần phải được trang bị hiểu biết và kĩ năng đủ tốt để vận hành quy trình và đảm bảo kỉ luật tư duy từ OKR để đạt mục tiêu cuối cùng.

Chương trình Tư vấn-Huấn luyện OKR mang đến giải pháp chỉnh thể cho việc triển khai OKR tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG

  • Đội nhóm

  • Doanh nghiệp

TRÌNH TỰ

BƯỚC 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU

I. MÔ TẢ:

Workshop với ban lãnh đạo để xác định các nhu cầu và ràng buộc đối với việc triển khai OKR

Bước 2: ĐÀO TẠO CƠ BẢN

I. MÔ TẢ:

Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và những người có liên quan được đào tạo cơ bản về OKR

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:

Cán bộ chủ chốt được đào tạo

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH QUY TRÌNH OKR

I. MÔ TẢ:

Tạo lập quy trình OKR cho tổ chức bao gồm trình tự, cách thức cộng tác để thiết lập OKR, và công cụ quản lí OKR.

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

Mô tả đầy đủ quy trình OKR tại công ty

BƯỚC 4: HUẤN LUYỆN TẠO LẬP OKR

I. MÔ TẢ

Workshop tạo lập OKR đầu tiên được thực hiện dưới sự giám sát và huấn luyện của nhà tư vấn

Toàn bộ nhân viên được đào tạo căn bản về OKR (online)

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

OKR cho quý đầu tiên triển khai

Nhân viên được đào tạo

Bước 5: Huấn luyện OKR facilitator

I. MÔ TẢ:

Chuyên viên OKR (OKR Facilitator) được đào tạo và kèm cặp để làm chủ quy trình OKR

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

OKR Facilitator được huấn luyện 

BƯỚC 6: KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH

I. MÔ TẢ:

Thông qua OKR Facilitator, nhà tư vấn kiểm tra, gợi ý điều chỉnh và cải tiến để đảm bảo quy trình OKR phát huy tác dụng

Các điểm mốc kiểm tra được thống nhất cho suốt một quý đầu tiên triển khai OKR

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:

Tài liệu mô tả quy trình OKR được điều chỉnh.

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ

Hãy liên hệ với Học viện Agile để đăng ký chương trình Huấn luyện Tư vấn – Triển khai OKR!