Agile là gì?

Phát triển Linh hoạt (Agile Development, gọi tắt là Agile) là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Tuyên Ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (Manifesto for Agile Software Development). Tuyên ngôn này được soạn thảo năm 2001 bởi một nhóm các tác giả, chuyên gia của các phương pháp phát triển phần mềm Scrum, Extreme Programming (XP), DSDM (Dynamic Systems Development Method), Crystal, FDD(Feature-Driven Development); và một vài nhà lãnh đạo khác.

Tuyên ngôn Agile đã tổng kết ra một số giá trị và nguyên tắc chung, phổ quát cho tất cả các phương pháp luận về linh hoạt đang tồn tại độc lập tại thời điểm đó. Văn bản này đưa ra bốn giá trị cốt lõi cho phép các nhóm đạt được hiệu suất cao gồm:

  • Cá nhân và tương tác (hơn là quy trình và công cụ),
  • Cung cấp phần mềm chạy tốt (hơn là tài liệu hóa đầy đủ),
  • Cộng tác với khách hàng (hơn là thương thảo hợp đồng),
  • Phản hồi với thay đổi (hơn là tuân thủ kế hoạch).
Các giá trị cốt lõi này còn được cụ thể hóa với 12 nguyên tắc, bạn có thể tìm thấy các nguyên tắc đó trong Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt.
Khi dùng chữ “agile” với tư cách là một tính từ, thì nó mang nghĩa là “linh hoạt”. Nhưng khi ta dùng chữ Agile (A viết hoa), tức là chỉ triết lí và tất cả những phương pháp phát triển phần mềm, phát triển sản phẩm và quản lí dựa trên triết lí được mô tả trong Tuyên ngôn Agile.
Agile là triết lí đã làm thay đổi diện mạo nền công nghệ thế giới trong những thập kỉ đầu thế kỉ XXI. Các phương pháp Agile đã được thực tế chứng minh là công cụ mạnh của các cá nhân, tổ chức trong việc đổi mới, sáng tạo, làm nên những sản phẩm chất lượng cao, đột phá, cũng như gia tăng hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, phát triển văn hóa tổ chức. Những nghiên cứu thực nghiệm và thống kê từ ngành công nghiệp phần mềm cho thấy Agile có thể giúp cho các doanh nghiệp gia tăng năng suất và hiệu quả lên gấp nhiều lần, nâng tỉ lệ thành công của dự án lên gấp đôi và gia tăng năng lực cạnh tranh bền vững cho các doanh nghiệp. Cùng với Tư duy Tinh gọn, Khởi nghiệp Tinh gọn (Lean Startup), và Tư duy Thiết kế (Design Thinking), Agile vẫn đang tiếp tục tạo nên những làn sóng đổi thay lớn trên thế giới.