Bằng cách nào Học viện Agile có thể giúp các doanh nghiệp ứng dụng thành công Agile?

Khi làm việc với đối tác doanh nghiệp, Học viện Agile sẽ có những khảo sát tiền khả thi để đánh giá hiện trạng về quy trình sản xuất, năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn chỉnh bao gồm các chương trình tư vấn, đào tạohuấn luyện (coaching) dài ngày để giúp doanh nghiệp nâng cấp năng lực hoạt động sản xuất, vận hành sản xuất và phát triển sản phẩm.