Có cần nhiều quy trình và tài liệu không?

Tài liệu tối giản nhất để có thể triển khai được Scrum là Scrum Guide chưa đầy 20 trang. Có thể chúng ta sẽ phải đọc một hai cuốn sách mỏng khác (như Scrum Primer hoặc Agile Project Management), nhưng về cơ bản là không cần tìm hiểu quá nhiều.

Agile là mô thức hoạt động tinh giản, đề cao sự hiệu quả thực chất, tạo ra giá trị cho các bên liên quan nên không yêu cầu nhiều tài liệu.