Không biết Agile có sao không?

Không sao, chỉ mất đi một cơ hội cải thiện năng suất và đổi mới bền vững.