Các kĩ thuật Cải tiến Sprint

Có rất nhiều kĩ thuật cụ thể để tiến hành buổi Cải tiến Sprint. Ví dụ như Glad-Sad-Mad, SpeedBoat, 5whys, Lean Coffee, v.v.. Trong đó, kĩ thuật đơn giản và được sử dụng phổ biến là Glad-Sad-Mad. Nhóm của bạn hãy mạnh dạn sáng tạo các hình thức cải tiến khác để hoạt động này hiệu quả hơn, vui hơn.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)