Thế nào là một nhà lãnh đạo tốt, là gương cho nhân viên noi theo?

Thế nào là một nhà lãnh đạo tốt, là gương cho nhân viên noi theo?

Thế nào là một nhà lãnh đạo tốt, là gương cho nhân viên noi theo?