LỊCH KHAI GIẢNG

Chương trình đào tạo NextGen Executive

Online + Offline - 6 tháng

28/10

21.500.000đ

13.000.000đ

Chương trình đào tạo quản lý NeoManager

Online + Offline - 19 buổi

26/10

15.000.000đ

9.750.000đ

Lãnh đạo bản thân

Online + Offline - 10 buổi

26/10

7.500.000đ

5.500.000đ

Lãnh đạo nhóm

Online + Offline - 9 buổi

26/10

7.500.000đ

5.500.000đ

Vận hành xuất sắc

Online - 4 buổi

13/9

4.300.000đ

2.500.000đ

Agile HR

Online - 2 buổi

28/10

3.500.000đ

3.000.000đ

Sales Manager xuất sắc

Online - 4 buổi

13/9

4.300.000đ

2.500.000đ

Drucker tinh tuyển

Online + Offline - 6 buổi

06/11

6.500.000đ

4.300.000đ

Được việc 4.0

Online - 4 buổi

11/10

1.500.000đ

Giáo dục khai phóng cho mọi người - Libero23 

Online + Offline - 9 tháng

9/9

18.000.000đ

Quản trị dự án Agile

Online - 6 buổi

21/10

6.500.000đ

Professional Product Owner 

Online - 6 buổi

26/8

8.800.000đ

6.500.000đ

Học viện Agile

Đơn vị số một về chuyển đổi Agile tại Việt Nam và có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực đổi mới quản trị thông qua giải pháp đào tạo, tư vấn và huấn luyện toàn diện.

Thúc đẩy đổi mới quản trị thông qua đào tạo, tư vấn và huấn luyện áp dụng tri thức hiện đại được bản địa hóa để cùng kiến tạo những doanh nghiệp hiệu quả, linh hoạt và đổi mới liên tục.

Mời bạn tìm hiểu ngay!

Đặt lịch tư vấn