Danh mục kiểm tra của Product Owner

Product Owner là một trong ba vai trò Scrum. Vai trò này chịu trách nhiệm định hướng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Nhiệm vụ của Product Owner là tối ưu hóa giá trị của sản phẩm thông qua việc tận dụng tốt nhất khả năng sản xuất của Nhóm Phát triển.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)