QUAN TRỌNG: Tài liệu “Scrum Căn Bản” đang được gửi đến Email của bạn! Do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát (điều chỉnh email, thời gian gửi, v.v …), có thể mất 5 phút để bạn nhận được email. Trong khi chờ đợi, hãy đọc trang bên dưới để tìm hiểu cách Quản Lý Không Culi.