Danh mục kiểm tra của Scrum Master

Scrum Master là một vai trò then chốt trong Nhóm Scrum có trách nhiệm đảm bảo Scrum được vận hành đúng, tuân thủ nguyên lí, các kĩ thuật và quy tắc Scrum nhằm hướng đến kết quả tốt nhất. Scrum Master là người tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho nhóm làm việc tốt nhất có thể, huấn luyện đội nhóm thành thục Scrum và hưởng lợi ích từ Scrum.

Scrum Master không trực tiếp tham gia vào công việc làm ra sản phẩm, nhưng là chất kết dính để các bên phối hợp với nhau tạo ra sản phẩm tốt. Scrum Master không phải là quản lí của Nhóm mà là một lãnh đạo theo phong cách phục vụ (Servant Leader). Với vai trò là lãnh đạo phục vụ, Scrum Master cung cấp các dịch vụ cho Product Owner, các Nhà Phát triển và Tổ chức.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)