SMART Rubric

Một Sprint bắt đầu bằng buổi Lập kế hoạch Sprint để xác định Mục tiêu Sprint và lên kế hoạch các công việc cần thực hiện. Sự kiện này được chia làm hai phần: Phần thứ nhất để lựa chọn các công việc cần làm trong Sprint và Phần thứ hai để quyết định cách thức hoàn thành các công việc đã lựa chọn trước đó.

SMART Rubric giúp bạn xác lập mục tiêu cho Sprint tốt hơn.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)