Docker best practice trên nền tảng Kubernetes

Nội Dung Sự Kiện: 

  • Các vấn đề gặp phải khi sử dụng container trong các quá trình phát triển sản phẩm – dev – test – deploy
  • Best practise cho việc apply docker container trong các quy trình phát triển sản phẩm
  • Giới thiệu sơ qua về Kubernetes
  • Best practise cho việc sử dụng Kubernetes cho hệ thống production