Agipedia

ATDD - Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận

ATDD (Acceptance Test Driven Development - Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận) là một phương pháp phát triển tương tự như TDD. ATDD sử dụng những kiểm thử chấp nhận tự động. Trong trường hợp…

BDD - Phát triển hướng hành vi

BDD (Behaviour Driven Development - Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau:Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story…