Behavior Driven Development – Phát triển Hướng Hành vi

Agipedia

Các kỹ thuật Agile

Một yếu tố rất quan trọng để các nhóm thành công khi họ áp dụng các phương pháp Agile đó là những kỹ thuật thực hành. Đối với những vai trò, hoạt động, hoặc mục đích khác nhau thì thường có những kỹ thuật khác nhau để áp dụng. Agile có rất nhiều những kỹ thuật như vậy, có thể kể đến như:

ATDD – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận

ATDD (Acceptance Test Driven Development – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận) là một phương pháp phát triển tương tự như TDD. ATDD sử dụng những kiểm thử chấp nhận tự động. Trong trường hợp lý tưởng thì khách hàng hoặc PO hoặc chuyển gia nghiệp vụ là người viết các kiểm thử chấp nhận và nhóm phát triển chỉ cần vượt qua các kiểm thử này để hoàn thành sản phẩm.

BDD – Phát triển hướng hành vi

BDD (Behaviour Driven Development – Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau:

  • Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story để biết được giá trị kinh doanh của mỗi user story.
  • “Tư duy từ ngoài vào”, tức là chỉ cài đặt những hành vi mang lại giá trị kinh doanh để giảm thiểu lãng phí.
  • Mô tả hành vi theo một loại ngôn ngữ mà cả chuyên gia nghiệp vụ, kiểm thử viên và nhà phát triển có thể giao tiếp được với nhau.

Có nhiều nền tảng khác nhau hỗ trợ ở những ngôn ngữ khác nhau như: