Bài viết

Case study-Zonmob

Là công ty phát triển và phát hành game 30 nhân viên, mong muốn giảm 30% thời gian phát triển game, chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty, nhóm được tư vấn phát triển dòng game thủ thành: Tower Defense

Case study-NTQ

Nhóm được huấn luyện là Kotora25, các thành viên đã cùng nhau thực hiện một dự án trước đó. Dự án Kotora25 được ước lượng 20MM và khách hàng chấp nhận trả 15MM