Bài viết

Case study-NTQ

Nhóm được huấn luyện là Kotora25, các thành viên đã cùng nhau thực hiện một dự án trước đó. Dự án Kotora25 được ước lượng 20MM và khách hàng chấp nhận trả 15MM