Agipedia

CI - Tích hợp liên tục

Tích hợp liên tục (Continuous Integration, viết tắt CI) là kĩ thuật hợp nhất thường xuyên mã nguồn từ những nhà phát triển riêng lẻ vào một nhánh chính duy nhất.Khi các thành viên Nhóm Phát triển…