Agipedia

BDD - Phát triển hướng hành vi

BDD (Behaviour Driven Development - Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau:Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story…

TDD - Phát triển hướng kiểm thử

TDD (Test Driven Development - Phát triển Hướng Kiểm thử) là một phương pháp phát triển phần mềm mà các hoạt động lập trình, kiểm thử và thiết kế được đan xem vào nhau.Quy tắc của TDD:Viết…