Agipedia

Refactor - tái cấu trúc mã nguồn

Tái cấu trúc (refactor) là thay đổi ở cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi hành vi với bên ngoài của hệ thống.Cải tiến là một quá trình cơ học, hình thức và trong nhiều trường hợp rất…