Agipedia

Nexus Framework là gì? - Scrum ở quy mô lớn

Nếu bạn nghĩ rằng Scrum chỉ phù hợp với các nhóm nhỏ thì có lẽ suy nghĩ đó là chưa đúng. Bởi lẽ khi triển khai các dự án theo mô hình Agile và cụ thể là phương pháp Scrum, nếu dự án của…

LeSS là gì?

LeSS là một khung làm việc Agile để mở rộng Scrum cho nhiều nhóm. Khung làm việc này được đúc rút từ những kinh nghiệm của Bas Vodde và Craig Larman trong khi phát triển Agile ở quy mô lớn cho nhiều…

SAFe - khung làm việc cho Scrum với qui mô lớn

SAFe, được viết tắt của cụm từ Scaled Agile Framework (Khung làm việc Agile Mở rộng), giúp các doanh nghiệp giải quyết các thách thức quan trọng trong việc phát triển và cung cấp phần mềm doanh…

Scrum of Scrums

Scrum of Scrums (Scrum của các Scrum) là một kỹ thuật để triển khai Scrum cho những nhóm lớn (hơn mười người), bằng việc chia các nhóm thành những đội Agile gồm từ 5-10 thành viên. Sau mỗi buổi…