Agipedia

Các tạo tác trong Scrum

Các tạo tác trong Scrum là những công cụ hoặc kết quả được tạo ra và sử dụng trong quá trình vận hành Scrum. Các tạo tác trong Scrum bao gồm:Product Backlog: Là nơi lưu trữ danh sách các tính…