Agipedia

Các kỹ thuật Agile

Một yếu tố rất quan trọng để các nhóm thành công khi họ áp dụng các phương pháp Agile đó là những kỹ thuật thực hành. Đối với những vai trò, hoạt động, hoặc mục đích khác nhau thì thường…

ATDD - Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận

ATDD (Acceptance Test Driven Development - Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận) là một phương pháp phát triển tương tự như TDD. ATDD sử dụng những kiểm thử chấp nhận tự động. Trong trường hợp…

BDD - Phát triển hướng hành vi

BDD (Behaviour Driven Development - Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau:Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story…

TDD - Phát triển hướng kiểm thử

TDD (Test Driven Development - Phát triển Hướng Kiểm thử) là một phương pháp phát triển phần mềm mà các hoạt động lập trình, kiểm thử và thiết kế được đan xem vào nhau.Quy tắc của TDD:Viết…